ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van Jacco Schipper en/ of A-Frames en/of diens medewerkers (tesamen: A-Frames) voor opdrachtgever. Alle opdrachten aan Jacco Schipper en/of een medewerker van A-Frames worden uitsluitend gezien als opdrachten aan A-Frames. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de verhouding tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van A-Frames. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

OFFERTES EN PRIJZEN

2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. A-Frames kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).

3. A-Frames is gerechtigd na melding aan opdrachtgever om na de offerte of na het aangaan van de overeenkomst opkomende prijsverhogingen, die het gevolg zijn van na dat tijdstip ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, door te berekenen, alsmede koerswijzigingen van valuta of wijzigingen van grondstofprijzen. Opdrachtgever is bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden na vergoeding van reeds door A-Frames gemaakte kosten ter uitvoering van de werkzaamheden.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, bijvoorbeeld maat, kleur of model is A-Frames niet aan de offerte gebonden.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5. Elke overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie daarvan door A-Frames. Bij gebreke van schriftelijke acceptatie door A-Frames wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat A-Frames een aanvang neemt met zijn werkzaamheden en opdrachtgever redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat A-Frames de werkzaamheden uit wilde voeren.

6. A-Frames is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelij-ke vooruitbetaling te verlangen van de overeengekomen vergoeding en/of gemaakte of nog te maken kosten en is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Werkzaamheden vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever alle benodigde informatie juist en volledig aan A-Frames ter beschikking heeft gesteld.

8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan A-Frames verstrekte gegevens. Bij onjuiste gegevens, of wijziging in de verstrekte gegevens ten tijde van de uitvoering, is A-Frames gerechtigd de uitgevoerde opdracht in rekening te brengen op basis van deze onjuiste gegevens.

9. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, door aan het kunstwerk gerelateerde omstandigheden, de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd of alleen onder gewijzigde condities, zal A-Frames dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd.

10. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is opdrachtgever gehouden A-Frames de tot dan toe gemaakte kosten aan materialen en tijd te vergoeden.

WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

11. Kosten of vermindering van kosten veroorzaakt door wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever worden aan opdrachtgever doorberekend. Een wijziging die leidt tot een lagere tijdsbesteding door A-Frames leidt slechts tot verlaging van de overeengekomen honorariumaanspraak indien A-Frames daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

12. Wijziging van de overeengekomen levertijd vindt slechts plaats na schriftelijke acceptatie door A-Frames.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN SCHADEVERGOEDING

13. A-Frames is bevoegd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van A-Frames kan worden gevergd.

14. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A-Frames op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien A-Frames de nakoming van de verplich-tingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15. A-Frames kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien A-Frames tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de ontbinding.

16. Indien ontbinding of annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, is A-Frames gerechtigd tot vergoeding door opdrachtgever van kosten en schade, waaronder begrepen kosten direct en indirect ontstaan door uitvoering van de overeenkomst door A-Frames. A-Frames is niet verplicht tot vergoeding van kosten en/of schade aan opdrachtgever, als deze zich niet aan de op grond van de overeenkomst geldende verplichtingen houdt waardoor ontbinding gerechtvaardigd is.

17. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement, of enige andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het A-Frames vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds jegens opdrachtgever tot betaling van enige schadevergoe-ding of schadeloosstelling. De vorderingen van A-Frames op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

LEVERINGSTERMIJNEN

18. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn door A-Frames geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding van dien aard is dat ongewijzigde voorzetting van de overeenkomst niet redelijkerwijs van opdrachtgever gevergd kan worden.

19. De werkzaamheden van A-Frames gelden als voltooid op het tijdstip dat A-Frames dit aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat tijdstip verblijven de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij A-Frames.

20. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht deze werken onder zich heeft genomen, is A-Frames gerechtigd om een bewaarloon per maand in rekening te brengen van 3% van de factuurwaarde van de opdracht.

STAAT VAN KUNSTWERKEN TIJDENS AANKOMST, VERVOER EN EMBALLAGE

21. Kunstwerken waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst in de werkplaats van A-Frames uitgepakt. A-Frames is niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt ten gevolge van het verwijderen van de verpakking. A-Frames beoordeelt terstond de staat van dat kunstwerk of die kunstwerken, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever. Geconstateerde beschadigingen worden aan opdrachtgever gemeld.

22. Kunstwerken waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever ongeacht het terzake op de vervoersdocumenten vermeldde.

AANSPRAKELIJKHEID

23. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een passende verzekering van het/de aan A-Frames toevertrouwde werk(en). A-Frames is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer van de kunstwerken van opdrachtgever, ook niet indien dit vervoer in opdracht van A-Frames geschiedt.

24. A-Frames is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. A-Frames is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, veroorzaakt door handelen van A-Frames op basis van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

25. Iedere aansprakelijkheid van A-Frames tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van A-Frames wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeraar van toepassing is onder de polis. Opdrachtgever vrijwaart A-Frames tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

26. Het risico van verlies, beschadiging of waardeverminde-ring gaat op opdrachtgever over op het moment waarop werken aan opdrachtgever in diens macht worden gebracht.

RECLAMES

27. De geleverde werken van A-Frames voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Lichte afwijkingen in kleur of uiterlijk van de gebruikte materialen zijn als normaal te beschouwen en horen bij een natuurlijk pro- duct. De werken zijn bestemd voor gebruik onder de volgende (niet-limitatief bedoelde) voorwaarden: een conditie met luchtvochtigheidwaarden tussen 50- en 60% en een stabiele temperatuur. Temperatuurschommelingen mogen maximaal 5oC belopen over een periode van minstens 24 uur. Vochtige muren, kou of vochtigheid tijdens vervoer of opslag moeten vermeden worden. Werken dienen zo min mogelijk door een directe lichtbron of door zonlicht beschenen te worden. Glas of Acrylglas dient overeenkomstig de eigenschappen van het product op de juiste wijze gereinigd te worden. Lijsten mogen niet met vocht afgenomen worden en dienen met schone handen, liever met stoffen handschoenen, verplaatst te worden. Bevestiging aan de wand is voor eigen risico.

28. Opdrachtgever vrijwaart A-Frames voor schade ontstaan doordat opdrachtgever niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet of schade veroorzaakt door onjuiste opslag of onderhoud, ruw behandelen of zonder kennisgeving aan A-Frames werk heeft geopend of aangepast.

29. Indien opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde niet-gebrekkige zaken.

30. Mocht een gebrek in de uitvoering van A-Frames vastgesteld zijn, zal A-Frames binnen redelijke termijn na ontvangst van de geretourneerde werken, naar keuze van A-Frames, tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag de schade vergoeden, de werken vervangen of het gebrek herstellen.

BETALING

31. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

32. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Verzuim treedt van rechtswege eveneens in indien deelbetalingen zijn overeengekomen en enige termijn voor deelbetaling zal zijn overschreden.

33. Alle door A-Frames geleverde zaken blijven eigendom van A-Frames totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met A-Frames gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

34. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepas-sing.

35. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en A-Frames is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en A-Frames, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68606028

A-Frames
Rosbayerweg 91
1521 RW Wormerveer
www.a-frames.nl